شرکت صنایع پزشکی عفیف سبحان کاشان

شرکت صنایع پزشکی عفیف سبحان کاشانشرکت صنایع پزشکی عفیف سبحان کاشان

مدیر عامل :زهرا فرجی 
زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی
ایده محوری: تولید ویلچر های الکتریکی 
وبسایت: www.askmed.ir
شماره تلفن:03155460330

 

ویژگی دستاورد واحد فناور

  • محصول EPW1 ، صندلي چرخدار الكتریكي
  • استفاده از فناوری MOTOR WHEEL IN