شرکت نور ایمن تجهیز

شرکت نور ایمن تجهیزشرکت نور ایمن تجهیز

مدیر عامل: علی بلوچ
زمینه فعالیت: الکترواپتیک و فتونیک
ایده محوری: طراحی و ساخت دوربین فراطیفی و سیستمهای بیناب نمایی مادون قرمز
آدرس سایت: Hyperspectralimaging.ir
تلفن تماس: ۰۳۱-۵۵۸۰۵۰۱۵

محصولات شرکت نور ایمن تجهیز